Начало Фестивал

Фестивал

Международният фестивал “Зелена вълна – 21 век” се организира за седма поредна година от фондация “Европейски екологичен фестивал”.
Фестивалът представя съвременни филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда и запознава широката общественост със съществуващите екологични проблеми и природозащитни дейности.
Международният конкурс създава конкурентна среда за създателите на филми и медиите, работещи в областта на екологията, както и поощрява филмовата и медийната общности за реализирането и разпространението на продукции, които повишават екологичната култура и информираност на обществото и допринасят за опазването на човешкия живот и околната среда.
Фестивалът е традиционна среща на професионалисти от различни сфери - режисьори, сценаристи, продуценти, журналисти от България и чужбина, експерти /еколози, лекари, юристи, социолози, психолози и педагози/ от различни държавни институции и международни организации, представители на бизнеса, които обединяват своите идеи и усилия за решаването на екологичните предизвикателства, пред които сме изправени.
Според Европейския съюз е огромно значението, което трябва да се отдели на екологията и екологичните иновации. България вече е пълноправен член на Европейския съюз и организирането на Международния фестивал “Зелена вълна – 21 век” е едно от доказателствата за значението, което се придава на актуалния и жизненоважен проблем за опазване на околната среда. Това е знак не само към нашата страна, но и към европейската общественост, че защитата на природата и опазването на човешкия живот и биологичните видове трябва да стане един от приоритетите на всички държавни и обществени организации.
С организирането на форума фондация “Европейски екологичен фестивал” допринася за по-добрата информираност на обществото и ангажирането му за бързото и ефикасно търсене на пътища и решения за предотвратяване на екологичните заплахи.
Човекът има много основни права, но най-великото е правото му на живот, което се основата и на грижата му към природата!
Ние работим с желание и любов и искрено се надяваме, че с организирането на Международния фестивал “Зелена вълна – 21 век” ще спомогнем за отстояването на изконните ни човешки права – да живеем в здравословна и благоприятна околна среда!
Не закъснявайте за срещата и не пропускайте възможността да видите най-добрите екологични филми и телевизионни програми и тази година!
Съветът на фондация “Европейски екологичен фестивал” и Организационният комитет на фестивала пожелават успех на всички участници във форума!

Първите седем издания на фестивала се проведоха с подкрепата и партньорското съдействие на:

  • Програма “Европа 2003” на Европейската комисия, 2005 г.
  • Министерство на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, Посолството на Кралство Нидерландия по Програма “Малки проекти на Посолството” (МАТРА КАП), ПРООН/ГЕФ и Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа в рамките на Дунавски Регионален Проект, 2006 г.
  • Посолството на Кралство Нидерландия по Програма “Малки проекти на Посолството” (МАТРА КАП) и Посолството на Република Австрия в София, България, 2007 г.
  • Община Копривщица, Дирекция на Музеите – град Копривщица, 2008 г.
  • Община Копривщица, Дирекция на Музеите – град Копривщица, 2009 г.
  • Община Кърджали, 2011 г.
  • Представителство на Европейската комисия в България и община Кърджали, 2012 г.
     

Екологични права и задължения на държавата и българските граждани, залегнали в Конституцията на Република България от 12 юли 1991 година:


Глава Първа ОСНОВНИ НАЧАЛА


Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.


Глава Втора ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ


Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.
 

нагоре